Western Bosnian Islamic Community Center
2944 N. Narragansett Ave,Chicago, IL 60634 (773) 622-5690   www.wbicc.org
''Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali, milošću Njegovom, prijatelji.'' (Kur’an)
Slijedite nas na www.facebook.com/wbicc.org
„Ovaj Kur’an vodi jedinom ispravnom putu, i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika, a da smo za one koji u onaj
svijet ne vjeruju - bolnu patnju pripremili.“
(El-Isra, 9. i 10.)

Pristupi Kur'anu kao da se tebi objavljuje! Čitajmo, razmišljajmo i praktikujmo!

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

"Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo, Milostivog, Samilosnog, Vladara Dana sudnjeg,
Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo! Uputi nas na Pravi put, na Put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu
izazvali, niti onih koji su zalutali!“
(El-Fatiha, 1-7)

"Elif Lam Mim. Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali; onima koji u nevidljivi svijet budu
vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što im Mi budemo davali; i onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i u ono što je
objavljeno prije tebe, i onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali. Njima će Gospodar njihov na Pravi put ukazati i oni će ono što žele ostvariti.“
(El-Bekare, 1-5)

"Mi nismo uzalud stvorili nebo i Zemlju i ono što je između njih; tako misle nevjernici, pa teško nevjernicima kad budu u vatri! Zar ćemo postupiti s
onima koji vjeruju i čine dobro kao s onima koji prave nered na Zemlji, ili, zar ćemo postupiti s onima koji se grijeha klone isto kao i s grješnicima?
Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o riječima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili.“
(Sad, 27-29)

"I ljudi i životinja i stoke ima, isto tako, različitih vrsta. A Allaha se boje od robova Njegovih - učeni. Allah je, doista, silan, i On prašta. Oni koji Allahovu
Knjigu čitaju i molitvu obavljaju i od onoga čime ih Mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno i javno, mogu se nadati nagradi koja neće nestati da ih On prema
onome što su radili nagradi i još im iz obilja Svoga da, jer On mnogo prašta i blagodaran je. A ono što iz Knjige objavljujemo sušta je istina, ona potvrđuje
da su istinite i one prije nje. - Allah, zaista, o robovima Svojim sve zna i On sve vidi."
(Fatir, 27-30)

"Vjernici su samo braća, zato pomirite vaša dva brata i bojte se Allaha, da bi vam se milost ukazala. O vjernici, neka se muškarci jedni rugima ne rugaju,
možda su oni bolji od njih, a ni žene drugim ženama, možda su one bolje od njih. I ne kudite jedni druge i ne zovite jedni druge ružnim nadimcima! O,
kako je ružno da se vjernici spominju podrugljivim nadimcima! A oni koji se ne pokaju - sami sebi čine nepravdu.
O vjernici, klonite se mnogih sumnjičenja, neka sumnjičenja su, zaista, grijeh. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas
bilo drago da jede meso umrloga brata svoga -  a vama je to odvratno -  zato se bojte Allaha, Allah, zaista, prima pokajanje i samilostan je.“
(El-Hudžurat, 10-12)

Istinu je rekao Uzvišeni Allah!

Rekao je Allahov poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve selam, u vjerodostojnim hadisima:

"Ko pročita jedno slovo iz Allahove Knjige imat će za to dobro djelo, a dobro djelo se udeseterostručava. Ja ne kažem da je Elif-lam-mim jedno slovo, nego:
elif je slovo, lam je slovo i mim je slovo."
(hadis zabilježio Tirmizi)

"Ko posluša jedan ajet, Allah će mu upisati dva dobra djela."
(Ahmed)

"Najbolji od vas je onaj koji nauči Kur'an i druge njemu podučava."
(Buhari)

Rekli su:

"Počeo sam tražiti mir i istinu. Osjećao sam da nekuda trebam krenuti, ali cilj nisam mogao dokučiti... Poslije izvjesnog vremena shvatio sam da
nijedna misao nije u stanju da mi pruži odgovor i pojasni tu istinu za kojom tragam... Godine 1975. desilo se čudo. Moj stariji brat poklonio mi je
primjerak Kur'an-i Kerima... počeo sam pridavati pažnju ovoj Knjizi koju mi je poklonio brat, ali nisam znao šta sadrži i o čemu govori... počeo sam
tragati za prijevodom značenja Kur'ana... odlučio sam da izučavam Kur'an i iščitavam prijevod njegovog značenja. Mislio sam da nema ništa loše u
tome, ako pogledam šta sadrži Kur'an. Na samom početku primijetio sam da Kur'an počinje U ime Allaha, a ne u nečije drugo ime. Rečenica: U ime
Allaha Milostivog, Samilosnog, ostavila je dubok trag u mojoj duši. Potom, Fatiha, pristup Kur'anu: Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, sva
hvala pripada Allahu, Stvoritelju svjetova, Stvoritelju svega stvorenog... Kur'an-i Kerim odgovorio je na sve moje nejasnoće, i zbog toga sam bio
sretan. Otkrio sam istinu. Nakon što sam proučio cijeli Kur'an za godinu dana, počeo sam primjenjivati ideje na koje sam u njemu naišao... Osjećao
sam se kao ponovo rođen."
(Cat Stevens-Jusuf Islam)

"Tražite slast u tri stvari: namazu, spominjanju Allaha i učenju Kur'ana, pa ako je nađete, dobro je, a ako ne, znajte da su vrata zatvorena!"
(Hasan el-Basri)

“Da su naša srca čista nikada se ne bi zasitila učenja Kur’ana.“
(Osman ibn Affan)

Gospodaru naš, plemeniti Kur'an učini proljećem naših srca, svjetlom naših prsa i rješenjem naših problema i briga! Amin!